Missie en visie gesneden koek? Zeker niet!

Het belang van een missie is groot, maar veel bedrijven binnen het MKB
(h)erkennen het belang niet. Veel bedrijven houden zich primair bezig met wat er direct overblijft in euro’s. Een missie heeft nu juist met omzet niets direct te maken. Maar wat is dan een missie? Wanneer je internet en boeken even links laat liggen en gezond en logisch verstand gebruikt volgt waarschijnlijk de volgende omschrijving:

Missie is de opdracht die je aan je organisatie geeft.

Waar word je warm van? Wat geeft jou de kick? Dat mag alles zijn behalve omzet, het bedrijfseconomische aspect. En dat maakt het misschien
lastig. Want van waaruit ontstaat dan de missie? Mijn antwoord zou zijn:
Missie ontstaat uit de waarden en kwaliteiten die je hebt. En in tweede instantie waarom je die kwaliteiten hebt. Met Waarden en Kwaliteiten bedoel ik  het strategisch vermogen: Waar is de organisatie toe in staat en door welke middelen zijn we daartoe in staat? Binnen het strategisch vermogen van een bedrijf zijn dat middelen die niet alleen uniek zijn, onvervangbaar maar vooral ook niet de dupliceren zijn.

DATA-collectief
Het bedrijf DATA-collectief heeft een systeem ontwikkeld, dat de  uitwisseling van data van de gebruiker individueel naar een collectieve database mogelijk maakt.  Een platform dat dus collectief kan worden benut met de actualisatie door de individuele gebruiker. En waarbij elke individuele gebruiker door het collectief op zijn beurt wordt geactualiseerd. DATA-collectief heeft deze benutting deels geautomatiseerd en gebruiksvriendelijk gemaakt. Dit systeem wordt gedragen door meer dan 10.000 bedrijven. En juist dat laatste  maakt de dienst van DATA-collectief onvervangbaar, uniek en niet te dupliceren.  Dat levert niet uitsluitend actuele data, maar ook dynamische data. De dynamiek zit in de koppeling vanuit de collectieve database naar de individuele gebruiker. Met 450.000 mutaties per maand levert dat unieke toepassingen op. Maar welke opdracht kunnen we daaruit formuleren? Welke missie hoort bij DATA-collectief?

SMURRIE
De voorwaarden voor een missie moet naar mijn mening voldoen aan
SMURRIE (vgl. SMART). met de E voor Eindeloos, omdat een missie tijdloos is en onveranderbaar mits de omgeving onveranderd blijft. Een missie staat boven de partijen.*
Specifiek, duidelijk, concreet. -Wat kan ik met deze unieke data? Wat levert het op voor de organisatie en de markt, Welke markt heeft nut bij deze unieke kwaliteit?
Meetbaar, voelbaar, te ervaren -Wat doet het voor mijn markt? Wat doet het voor DATA-collectief?
Uitdagend: het moet aansporend zijn; vergend. -Waarom zou mijn doelgroep van mijn unicum gebruik van moeten maken?
Realistisch en Relevant. -Past de opdracht, die ik geef aan het bedrijf bij wat we kunnen en wat we willen. Past het bij wat de markt vraagt? Is er draagvlak binnen mijn organisatie voor de opdracht?
Inspirerend enthousiasmerend, intrinsiek motiverend, aansprekend.-Welke maatschappelijke waarde heeft het volbrengen van de opdracht? Welke persoonlijke waarde heeft het vervullen van de opdracht? Waarom zou de opdracht individueel gedragen moeten.

*Visie
In tegenstelling tot de missie van een bedrijf gaat de visie uit van een veranderende omgeving. Het heeft te maken met wat wij verwachten dat verandert. De praktijk leert dat MKB-bedrijven soms een missie hebben, maar  vaak geen visie.  Het blijkt dat veel bedrijven niet goed weten wat het verschil is. Wanneer je de boeken openslaat merk je dat de omschrijving van Visie zich onvoldoende onderscheidt van een Missie en van de daarbij horende strategie. De Missie is onlosmakelijk verbonden met de beweging van een organisatie: Waar gaan we naar toe?  Dat tref ik ook aan in de omschrijving van de Visie. Daarom nuanceer ik het onderscheid als volgt:  Missie gaat uit van wat is en blijft en Visie gaat uit van wat is en gaat veranderen.

Vrij vertaald leert Peter Drucker : ” De enige vaste waarde binnen een organisatie is de verandering.

De Visie die van waarde kan zijn voor DATA-collectief ontstaat uit de tendens dat besluitvorming (B2B en B2C) steeds meer geautomatiseerd wordt.
Besluiten worden gevormd op basis van informatie uit open intelligente systemen (haast onbegrensd aantal informatiebronnen)
De waarde van DATA-collectief kan uniek blijven indien DATA-collectief zich informeert en nauwlettend is op relevante technologische ontwikkelingen. Welke informatie is nu bepalend (wat is) en welke informatie kan geautomatiseerd worden (wat verandert)?
Voorbeeld:
Wat levert het koppelen van informatie van de individuele buyers-journeys aan het dynamische collectieve systeem van DATA-collectief op? Levert dat informatie op dat gedrag voorspelt? Kan DATA-collectief deze voorspelling delen met andere gebruikers? Hoe verkrijgen we deze informatie unaniem? Hoe stimuleren we dat deze informatie gedeeld wordt?

Tot slot het belang van een missie.
Ik denk dat het belangrijk is om een goede missie te formuleren. Dat heeft voor mij 2 belangrijke redenen. De arbeidsmarkt zal steeds meer verschuiven van een “buyers”market (makkelijk verkrijgbare arbeidskrachten) naar een “sellers”market. Human Capital, onze medewerkers, is steeds vaker een essentieel onderdeel van het behalen van bedrijfsdoelstellingen. Zij voeren de opdracht uit. Een opdracht, dat steeds meer vraagt naar schaarser wordende gekwalificeerd personeel. Als de opdracht aan de onderneming duidelijk en inspirerend is, de voorwaarde van een missie, zullen zij de waarde van hun deel-opdracht meer inzien. Daarbij staat een duidelijke missie ook wisselende (emergente) strategieën toe. Dat een bedrijf zijn strategie vaker anders moet inrichten is nodig omdat de wereld om ons heen verandert. Indien een aanpassing in de strategisch inrichting een duidelijk doel gediend is, kan een heldere opdracht de rust en zekerheid binnen een bedrijf behouden. En daarmee het behoud van medewerkers en dus uiteindelijk het bedrijfseconomische resultaat positief beïnvloeden.

Beoordelingen

Has one comment to “Missie en visie gesneden koek? Zeker niet!”

You can leave a reply or Trackback this post.
  1. Ich war gerade auf der Suche nach Informationen für einige Zeit. Nach 6 sechs Stunden Dauer googleing, endlich habe ich es in Ihre Website . Ich frage mich, was ist , was das Fehlen von Google-Strategie, die nicht nicht Rang diese Art von informative Websites in oben in der Liste. Regel die Top-Websites sind voller Müll.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.