Wat maakt Google zo succesvol?

Lazlo Bock, Senior Vice President of People Operations van Google, vertelt hoe de missie van Google verstrengeld is met de HR-strategie. Uit de missie komt in feite de HR-strategie voort. Sterker nog: Lazlo Bock maakt duidelijk dat ook door de inrichting van de HR, het bedrijf Google haar missie kan waarmaken.

Deze missie is:
Alle informatie ter wereld te organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar te maken.

HR-strategie is onlosmakelijk verbonden aan de missie van een bedrijf.

Google is een ICT technologiebedrijf. Wanneer we inzoomen op de ICT zien we een markt, die steeds verandert. Zowel in het aanbod als in de vraag.
Voor kennisbedrijven binnen de ICT is een resource-based marktbenadering voor de hand liggend. Dat houdt in dat je als bedrijf vanuit je core-values je strategie vertaalt naar de markt. Dat ligt anders dan wat Porter leert, namelijk dat de markt sterk bepalend is voor jouw positionering en vanuit HR-perspectief is het belangrijk dat je daar vanuit de inrichting pleegt naar je HR.
Binnen de ICT ligt dat anders. Je kunt als bedrijf je positie niet af laten hangen van een markt die continu in beweging is. De ontwikkelingen veranderen van dag tot dag. Daarbij geldt voor ICT-technologie bedrijven dat er grote investeringen gedaan worden in menselijke kennis en ontwikkeling (Human Capital). Grote investering in human capital houdt in dat je wilt investeren in behoud. Er is een belang bij om een voorspelbare en aansprekende omgeving te zijn met stabiele waarden. Dit heeft een gevolg voor het bedrijf en het gevoerde HR-beleid. Voor Google betekent de resource-based marktbenadering dat zij een belangrijke plaats geeft aan de creatieve kracht van talenten.

Er zijn daardoor 3 belangrijke taken weggelegd voor de HR-afdeling.

Zorg dat talent zijn weg vindt naar Google. Wereldwijd.
Zorg dat het talent blijft. Creëer loyaliteit. Creëer waarde die overal herkend wordt.
Zorg dat het talent binnen Google ook daadwerkelijk gebruikt wordt.

De waarde van een duidelijke missie

De missie van een bedrijf moet een belangrijke inspiratie zijn. Hieraan besteed Google veel tijd en aandacht. Het is van groot belang dat iedereen de missie kent. Maar nog belangrijker dat iedereen ook in de missie gelooft en er inspiratie uit haalt.

Kortom:

 • Iedereen kent de missie van Google.
 • Iedereen gelooft de missie van Google.
 • Iedereen voelt zich geïnspireerd door de missie van Google

De missie zien we terug in de samenstelling van de afdeling HRM, de HR-strategie en de daaruit voortkomende kaders en tactiek, om tot vervulling van de strategie te komen.

De samenstelling van de HRM afdeling
People operations bij Google vertegenwoordigen 3 disciplines:
HR-generalisten om uitstekend te reageren met de juiste beloning en waardering van human capital.
Strategische Business Professionals om de ontwikkeling van human capital aan te laten sluiten op de steeds veranderende positie in de markt.
Analytici en statistici om vanuit de kritische factoren die het succes bepalen de ken- en stuurgetallen te achterhalen die noodzakelijk zijn om tendensen en patronen te herkennen.
Hiermee liggen de business goals: focus op DATA en toegankelijkheid van Google in vertical alignement met de HR-strategie. En andersom.

De tactiek horende bij de missie volgens Laslo Bock.
Voor het uitvoeren van de missie is het aantrekken van kennis en talent van belang. Maar ook het benutten en het behoud van dat talent. Om dit te bereiken heeft de HR zich een aantal opdrachten gegeven:

Aantrekken van talent.

 1. Biedt mobiliteit om talent aan te spreken zonder weerstand van afstand.
 2. Wees alom aanwezig en herkenbaar door aanwezigheid van kantoren.
 3. Wees een inspirerende werkplek door klein te blijven en individuele inbreng en verantwoordelijkheid van waarde te laten zijn.

 Benutten van talent

 1. Creëer een gemeenschap, want daardoor kunnen talenten interacteren.
 2. Veroorzaak deze interactie door het bieden van informal places.
 3. Geef tijd en ruimte door mee te helpen bij het efficiënt inrichten van privé-zaken.
 4. Spoor aan om te experimenteren en accepteer dus mislukte experimenten (Trash).
 5. Geef individuele vrijheid door het wegnemen van “politiek”.

Behoud van talent

 1. Hanteer een HR-beleid dat echt en tastbaar is, zodat men zich ook gehoord voelt.
 2. Weet wat er gebeurt om te blijven stimuleren.
 3. Creëer loyaliteit door ook ten tijde van crisis standvastig te zijn in beloning en waardering.
 4. Behoud een uitstekend severance beleid (ontslag) naar vertrekkende Googlers om zeker dan waardering te laten blijken.

Tot slot

Wat geldt voor Google gaat ook meer gelden  voor bedrijven, die niet oorspronkelijk vanuit de ICT branche komen. Dat heeft niet uitsluitend te maken met het technologisch perspectief. De HR krijgt een steeds belangrijkere rol en wordt mede bepalend voor de uitvoering van de missie van een bedrijf. Persoonlijk constateer ik in de praktijk dat  het ontbreken van een duidelijke missie die voldoende inspirerend is en een bijhorende strategie, vaak de oorzaak is van het ontbreken van een goede HR-strategie.

Wat is uw ervaring?

Beoordelingen

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.